dommekracht / jack

ARCHEOLOGISCHE PERS

EINDHOVEN - NEDERLAND

Uitgevers in oude techniek en werktuigbouw,
industriële geschiedenis en archeologie

Publishers in historical engineering and technology,
industrial archaeology and history
  Boeken in opdracht: samenwerkingsprojecten

  Books in commission: joint projects

Expertise beschikbaar

De afgelopen 35 jaar hebben wij veel kennis en ervaring opgebouwd op het gebied van techniekhistorie, industriele archeologie, boekproductie, boekredactie en het uitgeven van relevant materiaal op deze gebieden. We hebben wereldwijd contact met mensen in het veld. Graag stellen we onze expertise ter beschikking van bijvoorbeeld musea en instellingen. Wij zijn altijd geinteresseerd in gezamenlijke projecten. Dit geldt voor traditionele boekproductie, voor digitale uitgave, voor alle vormen van documentatiewerk.

Expertise for hire

The past 35 years we acquired extensive knowledge and experience in the field of engineering history and industrial archeology, in book production, book editing and in publishing relevant material in these areas. We got worldwide contacts with people in the field. We like to make our expertise available to (for instance) museums and institutions. We are always interested in joint projects. This applies to traditional book production, to digital editions and to all possible forms of documentation work.

De kern van onze belangstelling ligt bij de Industriele Revolutie. De bijna sprongsgewijze ontwikkeling van vakmanschap, ambacht en nijverheid (typisch kleinbedrijf) tot grootschalige industrie lag in handen van technici, technologen en ingenieurs. Ik ben zelf werktuigbouwkundig ingenieur en voel sterke verwantschap met deze doeners.

The core of our interests lies with the Industrial Revolution. The sudden and abrupt development from craftsmanship, arts and crafts (typically small enterprises) to large-scale industry was in the hands of technicians, technologists and engineers. I am a mechanical engineer and feel strong kinship with these doers.

Mijn specialiteiten zijn bepalend geweest voor de ontwikkeling en richting van ons boekenfonds. Te weten: machinebouw, drijfkracht (stoom en inwendige en uitwendige verbranding), ijzer, staal, non-ferro metallurgie, warenkennis, productietechniek, mechanische technologie.

My specialties have been decisive in the development and direction our publishing programme took. That is, engineering, motive power (internal and external combustion and steam), iron, steel, nonferrous metallurgy, knowledge of commodities, manufacturing technology, mechanical technology.

Verder: verspaning, giettechniek, smeden, elektro- en meet/regeltechniek, water- en oliehydrauliek, waterbouw, bouwhistorie, staalconstructie, toegepaste chemie en procestechnologie.

Furthermore: machining, molding and casting, forging, measurement and control technology, water and oil hydraulics, engineering, architectural history, steel construction, applied chemistry and process technology.

En - niet onbelangrijk - praktische kennis en veel ervaring in industriele archeologie, in veldwerk, diepgaand documenteren van grote industriele bedrijven en objecten, in restauratie en reconstructie en natuurlijk in de geschiedenis van bedrijf en techniek. Ik heb een flinke verzameling oud handgereedschap en een bijzondere collectie gereedschap­werktuigen uit de periode 1885 tot 1960.

And - not least - practical knowledge and experience in industrial archeology, in fieldwork, in-depth documentation of large industrial enterprises and objects, restoration and reconstruction and of course in the history of business and technology. I have quite a collection of old tools and an exciting collection of machine tools from the period 1885 to 1960.

Behoefte aan een samenwerkingsproject? Mail  alex@denouden.demon.nl  om de mogelijkheden en kosten te bespreken. Wij zijn niet bang voor tamelijk grootschalige projecten .... kijk maar ....

Do you feel a need for a collaborative project? Mail  alex@denouden.demon.nl  to discuss the options and costs. We are not afraid of fairly large-scale projects .... just look at what we did ....

Enkele voorbeelden

In nauwe samenwerking met de Stationary Engine Research Group respectievelijk de Northern Mill Engine Society (beide Engeland) hebben wij jarenlang hun tijdschriften geproduceerd en uitgegeven.

Voor de Historical Metallurgy Society (eveneens Engeland) hebben wij de eerste 10 jaargangen van hun tijdschift herdrukt toen deze uitverkocht raakten. We moesten daarvoor archiefexemplaren gebruiken, de originelen waren verdwenen.

Een bijzonder project, eveneens in samenwerking met de Historical Metallurgy Society, was de facsimile herdruk van het magnum opus van John Percy: "Metallurgy, or the Art of Extracting Metals from their Ores, and Adapting them to various Purposes of Manufacture".

Vier delen, in totaal negen Volumes, alles bij elkaar 2854 paginas en gebonden in hardcover.

A few examples

In close cooperation with the Stationary Engine Research Group respectively the Northern Mill Engine Society (both England) we have for years edited and produced their journals.

For the Historical Metallurgy Society (also England) we have reprinted the first 10 volumes of their magazine when it sold out. We had to work from archive copies, the originals had disappeared.

A rather special project, also in cooperation with the Historical Metallurgy Society, was the facsimile reprint of the magnum opus of John Percy, "Metallurgy, or the Art of Extracting Metals from Their Ores, and Adapting them to Various Purposes of Manufacture".

Four parts, nine volumes in all, no less than 2854 pages and bound in hardcover.

Voor het (toen nog) Nederlands Textielmuseum in Tilburg produceerden wij de "Reeks Textielhistorie", een vijftal monografieen van de hand van PJM van Gorp. Deze verschenen zowel in paperback als in hardcover.

Voor het Textielmuseum voerden we trouwens vrijwel gelijktijdig de over­plaatsing uit van een stoommachine uit 1906, die van de textielfabriek A&N Mutsaerts werd overgebracht naar de nieuwe vestiging in het Mommers-complex en daar heropgebouwd: documentatie, ontwerp, projectleidng. De machine draait daar nog steeds.

Bijna terloops werd ook de (her)opbouw van enkele textielmachines, een hydraulische spaanpers en een drijfwerk in de hoogbouw gerealiseerd.


For the (then) Dutch Textile Museum in Tilburg we produced the "Series Textile History", five monographs written by PJM van Gorp. These books appeared both in paperback and in hardcover.

In de same period, also for the Textile Museum, we conducted the transplantation of the 1906 steam engine of the woolen textile mill A & N Mutsaerts to the new settlement in the Mommers-complex: documentation, design of the reconstruction, project management. The machine is still running as smoothly and regularly as ever there.

We designed and reerected at the same time a belt drive system for the Mommers mill, a hydraulic press and various textile machineries.

Voor Stichting Nederlandse Staalbouw deed ik veld- en archiefwerk, reeksen interviews, documentatiewerk en uitgebreid origineel onderzoek naar de geschiedenis en huidige toestand van de staalconstructie in Nederland. Vervolgens schreef en produceerde ik het boek "Een hoekstaal van de maatschappij - Constructiewerkplaatsen in Nederland, van 1840 tot heden" (verschenen in 1994; xliv + 878 pagina's). Bij een project van deze omvang (de eerste werkzaamheden startten in 1990) werd de concrete productie (zetwerk, drukken, hardcover binden) ondergebracht bij een grootschalige boekdrukkerij. De oplage was 5000 exemplaren.

Het voorwoord werd geschreven door de toenmalige minister-president drs R.F.M. Lubbers (een man met praktische ervaring in de staalconstructie):

Jammer dat je het ijzer niet ruikt. Hoewel, leg het boek zo nu en dan, na het lezen van een hoofdstuk, even weg; sluit je ogen en luister. Het klinken, het lassen, het zagen en boren; het komt weer terug in je hoofd en je lijf; en je voelt weer de spanning als er een groot stuk staalconstructie op z'n plaats wordt gehesen of de bokken invaren, terwijl de wind aanwakkert .... wordt het werk niet te riskant?
Een kostbaar boek, onvergetelijk.

For Stichting Nederlandse Staalbouw I wrote and produced a history of Dutch steel construction: "Een hoekstaal van de maatschappij - Constructiewerkplaatsen in Nederland, van 1840 tot heden" (appeared 1994; xliv + 878 pages). The project included field and archival work, a series of interviews, documentation work and extensive original research into the history and current state of the steel construction industry in the Netherlands. The actual production of the book (typesetting, printing, binding) was realised by a large printing company. The print run was 5000 copies.

The foreword was written by the then Prime Minister drs RFM Lubbers (a man with practical experience in steel construction):

Too bad that you cannot smell the iron. Although, put the book aside for a moment, after reading a chapter. Close your eyes and listen. The sounds of riveting, welding, sawing and drilling drift back into your head and your body, and you feel again the excitement when a large steel component is hoisted in position, or when the floating cranes are manoevring into position, while the wind is strengthening .... is the job getting too risky?
A precious book, unforgettable.

Voor de Ondernemersorganisatie C.W.M. researchte, schreef en produceerde ik het gedenkboek "Vechten voor je gelijk, 45 jaar Ondernemersorganisatie C.W.M., 1951-1996" (verschenen in 1996, xiv + 398 pagina's). Ook in dit geval werd de concrete produktie uitbesteed aan een grootschalige drukkerij.

Dit boek is overigens nog steeds te koop.


For Ondernemersorganisatie C.W.M. I researched, wrote and produced the commemorative book "Vechten voor je gelijk, 45 jaar Ondernemers­organisatie C.W.M., 1951-1996" (appeared 1996, xiv + 398 pages). In this case, too, the actual production was outsourced to a large printing company.

This book is still available.

   top
   startpagina / home page