dommekracht / jack

ARCHEOLOGISCHE PERS

EINDHOVEN - NEDERLAND

Uitgevers in oude techniek en werktuigbouw,
industriële geschiedenis en archeologie

Publishers in historical engineering and technology,
industrial archaeology and history
  Traditionele boeken: gedrukt op papier

  Traditional books: printed on paper

Uitgegeven titels

Deze omvatten

  • origineel werk van auteur Alex den Ouden (specialist oude techniek)
  • originele publicaties van andere auteurs op ons vakgebied
  • facsimile herdrukken van zeldzame contemporaine artikelen, teksten, handboeken
  • bewerkte, vertaalde en/of geannoteerde heruitgaven van origineel bronmateriaal

De pagina catalogus geeft een compleet titeloverzicht van al onze klassiek op papier gedrukte traditionele boeken. Daar komen geen nieuwe titels meer bij, wij zijn nu volledig overgestapt op digitaal uitgeven. Een aantal van onze traditionele titels is nog niet uitverkocht en is (dus) te koop. De voorraad slinkt geleidelijk. In de webwinkel zijn alle nog beschikbare traditionele boeken eenvoudig on-line te bestellen. Naast onze eigen publicaties voeren wij ook antiquarische boeken op ons vakgebied. Hiervoor hebben wij een aparte catalogus met duizenden (meest zeldzame) titels. Ze zijn direct per email te bestellen. Op de pagina betalen / verzenden vind je alle gegevens die je nodig hebt om een bestelling per email of in de webwinkel af te ronden.

Published titles

These comprise

  • original work of author Alex den Ouden (specialist in historical technology)
  • original publications of other authors in our field
  • facsimile reprints of rare contemporary articles, texts, handbooks
  • edited, translated and/or annotated re-editions of original source material

The catalogue page offers a complete list of all our classic traditional books (printed on paper). No new titles will be added as we are now fully switched to digital publishing. A number of our books-on-paper are not yet sold out and (therefore) still available. The stock gradually decreases. In the webshop we offer those traditional books that are still available for easy online ordering. Besides our own publications we also offer antiquarian books in our field. For these we have a separate catalogue with thousands of (mostly rare) titles. They can be ordered directly via email. On the page payment / delivery you will find all the information you need to complete an order by email or in the webshop.

Onze filosofie

Als een manuscript of tekst "goed" voelt, geven wij hem graag uit. Deze kwaliteit wordt vooral bepaald door de inhoud en door de inzichten van de schrijver. Diens authenticiteit, frisse manier van kijken, originaliteit en wetenschappelijke benadering zijn doorslaggevend. Commerciele overwegingen zijn (voor ons) weinig relevant. Misschien zal de publicatie nooit een groot publiek bereiken, door z'n onderwerp en de diepgang waarmee dit behandeld wordt. Dat is jammer maar geen reden om het werk NIET te publiceren. De inhoud is bepalend, niet de mogelijke verkoopcijfers.

In de praktijk betekent dit, dat we vrijwel altijd boeken in kleine oplage hebben gemaakt, van 50 tot 750 exemplaren in de eerste druk. Sommige van onze boeken bleken een onvoorzien groot succes. Die boeken zijn twee of zelfs driemaal herdrukt (zo nodig gewijzigd, aangevuld en/of herzien). Andere van onze publicaties hebben nooit grote afzet gevonden. Die boeken zijn nog steeds leverbaar (;-). Wij geloven niet in het snel verramsjen van een minder snel lopend boek. Onze publicaties zijn immers feitelijk "tijdloos". Ze bestuderen - altijd op basis van origineel bronmateriaal - technisch-historische ontwikkelingen en die studies blijven hun waarde behouden.

Our philosophy

If a manuscript or text feels "good", we love to publish it. This quality is mainly determined by the content and by the insights of the writer. His authenticity, fresh way of looking at his material, originality and scientific approach are crucial. Commercial considerations are (for us) of little relevance. Perhaps the publication will never reach a large audience, due to its subject and the depth with which it is treated. That is unfortunate but no reason NOT to publish the work. The content is decisive, not the possible sales.

In practice this meant that we almost always made books in small runs, from 50 to 750 copies at most in the first edition. Some of our books proved an unexpected success. These books were reprinted two or even three times (as necessary amended, supplemented and/or revised). Others of our publications found only a small public. Such books are still available (;-). We do not believe in quickly remaindering a slow-running book. Nearly all our publications are in fact "timeless". They study technical-historical developments, always based on original source material - and such studies tend to keep their value for a long, long time.

30 jaar uitgeven .... (I)

Aanvankelijk drukten we onze boeken altijd op papier. De kleine oplage kende allerlei problemen. Het opmaken van de tekst, het illustreren ervan alsmede het drukken en binden van de boeken moest heel sober.

Geen gelikte foto's, geen zwaar papier, geen genaaide binding. De boeken zijn in maximaal tweekleuren-offset gedrukt, op ongestreken papier. De boekblokken zijn "perfect bound". Alleen wanneer het boeken van werkelijk tijdloos belang betreft, maakten we uit deze paperbacks - met de hand - gebonden hardcovers. De techniek hiervoor ontwikkelden wij in eigen huis.

Vooral illustraties waren een knelpunt. Zeker bij documentaties werkt een ruim gebruik van fotomateriaal en (opgemeten) tekeningen zeer verhelderend. Al spoedig stapten we over op CAD-tekenen. Betere kwaliteit, minder produktietijd, makkelijker correcties. De afmetingen van de tekeningen bleven begrensd vanwege het maximale druk- en bindformaat (A4, incidenteel A3).

Het gebruik van foto's bleef lastiger. De papiersoorten die we op onze drukpers konden verwerken, waren ongeschikt voor kunstdruk. Foto's verhogen bovendien de kostprijs aanzienlijk .... waardoor de kleine oplage NOG lastiger haalbaar was.

Het was dan ook een verademing toen de digitale techniek zijn intrede deed .... drukken en binden vervielen, het was ineens mogelijk om oplagen van 1 CD-ROM te maken. Geen voorraden nog onverkochte boeken, geen vastgelegd kapitaal. Foto's vormden niet langer een beletsel, in tegendeel, ze konden nu bijna ongelimiteerd en full-colour worden toegepast! Het werd plotseling mogelijk om 100-en documentatie­foto's op de CD-ROM te zetten .... Een ware revolutie! Al snel verdween de drukpers.

30 years in publishing .... (I)

Initially, we always printed our books on paper. There were no other ways available then. The limited runs caused many problems. The preparation of the text, illustrating it, printing and binding the books had to be very sober.

No slick photos, no heavy paper, not a sewn binding. We offset-printed our books in maximum two colours on uncoated paper. The book blocks are "perfect bound". Only when the book was of truly timeless interest, we prepared hardcover editions from these paperbacks. That job was done by hand. We developed the necessary techniques, tools and skills in-house.

Illustrations particularly were a bottleneck. Especially when you are preparing a documentation, the liberal use of photographs and (measured) drawings can be very clarifying. We soon switched to CAD drawing. Better quality, less production time, easier corrections. The maximum dimensions of the drawings were limited because of the maximum printing and binding sizes we could handle (A4, incidentally A3).

Using photos remained difficult. The paper that our offset press could handle was unsuitable for high-quality photoprinting. Photos also increased the production cost of a book significantly .... which did NOT improve the feasibility of small print run projects.

It was therefore a considerable relief when digital technology came along .... printing and binding could be dropped. Suddenly we could work in runs of one CD-ROM. No stocks of books not yet sold. No space nor capital invested in such stocks. Photos were no longer an obstacle, on the contrary, they could be applied almost without limit AND in full-color, too! It suddenly became possible to add hundreds of documentation photos on the CD-ROM. A true revolution! Soon the printing press was dismantled.


Wil je weten hoe het verder ging? We zetten ons verhaal over 30 jaar uitgeven voort op de pagina digitale publicaties.


Want to know how things then went? We continue our story about 30 years in publishing on the page digital publications.


   top
   startpagina / home page