dommekracht / jack

ARCHEOLOGISCHE PERS

EINDHOVEN - NEDERLAND

Uitgevers in oude techniek en werktuigbouw,
industriële geschiedenis en archeologie

Publishers in historical engineering and technology,
industrial archaeology and history
  Antiquarische boeken: ons erfgoed

  Antiquarian books: our heritage

Collectie

Collection

In de afgelopen 40 jaar hebben wij een uitgebreide bibliotheek (>5000 boeken) opgebouwd met historische vak- en handboeken over techniek, technische encyclopedieen en technische tijdschriften. Deze boeken dateren ruwweg van 1750 tot 1970, dus de periode van de Industriele Revolutie. De boeken bestrijken een ruim gebied. Het betreft vrijwel uitsluitend primair (contempo­rain) materiaal, over­wegend in het Nederlands, Duits, Engels of Frans. Dit is het ideale uitgangspunt voor het bestuderen van de geschiedenis van ingenieurskunst, fabricagetechnieken, procedes en processen, warenkennis en materiaakunde, het bedrijfsleven en technische wetenschappen.

enkele historische techniekboeken in onze collectie
some historical books on technology in our collection
In the past 40 years we have pieced together an extensive library (>5000 books), with historical professional textbooks and technical manuals and technical encyclopedias and journals. These books date roughly from 1750 to 1970, that is, the period of the Industrial Revolution. The books cover a very wide area. The library comprises almost exclusively primary (contemporary) material, mostly in Dutch, German, English or French. This is the ideal starting point for studying the history of engineering, manufacturing technology, production methods and processes, commodities, mechanical technology, business history and the various technical sciences.

Te koop

Deze boeken zijn (dus) niet uitgegeven door ArcheologischePers. Toch zijn ze te koop, als individuele antiquarische boeken. Wij bieden naast afzonderlijke boeken, ook combinaties aan. Elke combinatie is zorgvuldig samengesteld uit boeken over een specifiek onderwerp. Zo'n combinatie is een unieke kans om het onderwerp van verschillende kanten te benaderen. Denk aan een spreiding in tijd, in taal, in diepgang. Elke combinatie wordt voorzien van een verantwoording van de selectie.

Goedkoop zijn ze niet, deze antiquarische boeken en dergelijke combinatiepakketten. Het betreft immers zeldzame boeken. Het heeft vele jaren van verzamelen gekost om de combinaties samen te stellen. Een belangrijk deel van onze verworven expertise ligt hierin besloten.

For sale

These books of course were not published by Archeologische Pers. Nevertheless we do sell them, as individual antiquarian books. We offer not only individual books, but also combinations. Each combination is carefully compiled and contains a number of books treating a specific topic. Such combinations offer unique opportunities to study the subject from different angles. Think of a spread in time, in language, in depth. Each combination is provided with an explanation of just how the selection was made.

They are not cheap, these antiquarian books and such combination parcels. After all these are rare books. It cost us many years of intensive collecting to put the lot together. An important part of our acquired expertise and knowledge is incorporated in them.

Conditie

Alle boeken die we antiquarisch aanbieden zijn traditionele boeken, gedrukt op papier. Hun conditie is niet altijd perfect, ze zijn immer gezien en behandeld als studieboeken. Maar is dat niet de enige manier waarop een technisch boek tot zijn recht komt?

Alle boeken in ons antiquariaat kunnen ter plaatse, in Eindhoven, worden bezien en bevoeld. Een koper kan zich dus eerst overtuigen of een bepaald boek aan zijn verlangens c.q. verwachtingen voldoet.

Condition

All the antiquarian books we offer are traditional books, printed on paper. They are not always in prime condition, as they were always seen and treated as useful textbooks. But isn't that the only way a technical book comes into its own?

All books in our bookshop can be seen en handled in our Eindhoven office. A buyer can therefore first convince himself whether a particular book is to his desires or expectations.

Bezoek

De boeken staan hier in bibliotheek-opstelling, een ruime 200 meter planklengte. Een ruimte met dat typische karakter van een eerbiedwaardige studiezaal. Dergelijke ruimten zijn in deze tijd schaars geworden.

De mogelijkheid om boeken waarin men geinteresseerd is, ter plaatse te bekijken, biedt enkele speciale voordelen. Allereerst is er de synergie .... al rondkijkend schieten soms flitsende ideeen door het brein. Dat is ook het bijzondere nut van de combinaties. Verder is de kans op totaal onverwachte toevalstreffers (serendipity) tamelijk groot.

Een praktisch voordeel is dat men de geselecteerde boeken direct kan betalen en meenemen. Dat bespaart enorm op de verpakkings- en verzendkosten. Denk bijvoorbeeld aan een complete technische encyclopedie, zeg onze Lueger uit 1904, acht delen en rond dertig kilo zwaar .... of denk aan 100 jaargangen van de Ingenieur ....

Antiquarische boeken verkopen wij niet in onze webwinkel. Ze zijn uniek, je wilt ze zien voor je koopt. Zoals gezegd staat de hele collectie in een studieruimte, waar bezoekers van harte welkom zijn. We zijn zeven dagen per week open van 10 tot 20 uur. Een persoonlijk bezoek leidt vaak tot uitgebreide discussies en gedachtenwisselingen met de man die deze collectie opbouwde, Alex den Ouden. Hij werkt hier dagelijks.

Visit

The books are arranged in a library arrangement, more than 200 metres of bookshelves. A large room with that typical character of a venerable reading room. Such rooms have become scarce of late.

The possibility to handle and actually look into books which one is interested in, offers some special advantages. The first is the synergy .... looking around you get new ideas. This is also the particular usefulness of the combinations. Furthermore, the chance of completely unexpected results by chance (serendipity) is rather large.

A practical advantage is that you can directly pay for the selected books and take them home. This saves enormously on the packaging and shipping. Think of a comprehensive technical encyclopedia, say our Lueger of 1904, with eight parts, weighing around sixty pounds .... or think of 100 volumes of the "Ingenieur" ....

We do not sell antiquarian books in our webshop. They are unique pieces that you want to see before buying. As mentioned, the entire collection is housed in a large reading room, where visitors are welcome. We are open seven days a week from 10 to 20 hours. And remember, personal visits often lead to extensive discussions and exchanges of ideas with the man who built up this collection, Alex den Ouden. For he is always there.

Bezoek onmogelijk?

Wanneer bezoek ter plaatse werkelijk onmogelijk is, kunnen wij boeken natuurlijk wel verpakken en verzenden. Houd er echter rekening mee, dat dit veel geld kost. Boekenpakketten zijn groot en zwaar, de expeditiefirma's zijn extreem in hun prijsstelling en traag in het afleveren. Het verzekeren van de pakketten is eigenlijk zin­loos, omdat het immers (vrijwel) uniek materiaal betreft.

Toch verzenden? Mail  alex@denouden.demon.nl  om de mogelijkheden en kosten in een concreet geval te bespreken.

Not possible to visit us?

If a site visit is really impossible, we can of course pack and ship the books. Keep in mind, however, that this is expensive and can take a lot of time. Book packages are large and heavy, the shipping companies are extremely high in their pricing and slow in delivery. Insuring the package is actually meaningless, since it concerns (almost) unique material.

Send it anyway? Mail  alex@denouden.demon.nl  to discuss the possibilities and costs in a specific case.

Digitaal?

Wij hebben overwogen om (een deel van) deze collectie te scannen en zo digitaal toegankelijk te maken. Aangezien het geen eigen uitgaven van ArcheologischePers zijn, bezitten wij echter de rechten niet. Scannen is derhalve voor ons onmogelijk. Helaas ....

Maar ter compensatie: alle nog niet verkochte boeken liggen ter inzage hier in Eindhoven. Alwaar je van harte welkom bent. Denk je een specifiek boek vaker nodig te hebben, wil je het "altijd" bij de hand houden ... dan zit er niets anders op, dan moet je het kopen ....

Integrale aankoop

Liefst zouden wij de hele collectie als een eenheid verkopen. Dat vergt een fikse investering en een flinke ruimte. Mocht je belangstelling hebben en kun je beschikken over vol­doende middelen en ruimte .... dan zijn we graag bereid hierover te spreken.


Digital?

We have considered scanning (part of) this collection and so make it digitally accessible. Since these books were NOT published by ArcheologischePers, we do not hold the rights and consequently, digitizing is impossible. Which is a pity.

But, as a bit of consolation: all books as yet unsold are available for perusal at our office in Eindhoven, where you are most welcome. We do not lend books, so if you need to have a specific book "always" at hand ... then there is nothing for it, you'll have to buy it ....

Complete purchase

We would prefer to see the entire collection sold as an entity. That, however, requires a significant investment and a big space. If you are interested and have enough resources and space .... then we are happy to discuss your proposal.

Volledige catalogus van de collectie antiquarische technische boeken

Is thematisch ingedeeld, als volgt:

 • Werktuigbouwkunde (mechanische technologie, machinebouw, tekenen, machineonderdelen, tandwielen, tribologie, meet- en regeltechniek, pneumatiek, hydrauliek, keuze krachtbron, energiedistributie (binnen bedrijf), drijfwerk, koelmachines, pompen, ventilatoren, kraanbouw)
 • Produktietechniek (metaalbewerking algemeen, warm en koud omvormen, hand- en machinaal smeden, pijp- en plaatbewerking (incl. stansen), ketels en vaten maken, klinken, staalconstructie, gereedschapswerktuigen (geschiedenis, metaal, niet-metaal, (hulp)gereedschappen), bank- en paswerken, fitting & erecting, modelmakerij, vormen & gieten, lassen (algemeen, elektrisch, autogeen), hardsolderen, zachtsolderen, oppervlaktebekleding & veredeling, meten, mechanisering & automatisering, scientific shop management)
 • Thermodynamica (theorie, indicateurs, dynamometers)
 • Stoom (ketels en appendages, stationaire machines, scheepsmachines, turbines, modellen)
 • Verbrandingsmotoren (algemeen, gas, olie en benzine)
 • Elektrotechniek (algemeen, electromagnetische machines (generatoren, motoren, trafo's), opwekking, distributie, toepassing, licht- en krachtinstallaties incl. verlichting, zwakstroom en electronica, diversen)
 • Scheepsbouwkunde (constructie, aandrijving met stoommachines, stoomturbines, motoren, turbines)
 • Vliegtuigbouwkunde (constructie, zuigermotoren, straalaandrijving)
 • Bouwkunde (algemeen, bouwhistorie, materialen en verwerking, gewapend betonconstructie, staalconstructie, gevels)
 • Weg- en waterbouwkunde (algemeen, waterwegen, bruggen, sluizen)
 • Chemie en procestechnologie (anorganisch, organisch, technologisch, recycling)
 • Voedings- en genotmiddelen incl. bereiding (algemeen, brood, chocolade, brouwen, distilleren, suiker, vlees, zout, zuivel)
 • Warenkennis (algemeen en naslagwerken, huishouden, binnenhuis, drinkwater & sanitair, zeep & wasserij, glas, keramiek, koloniale waren, leer & schoenen, papier & drukken, rubber, sloten, textiel, verf & pigmenten, lijmen, medicijnen & tandtechniek, diversen, recepten diverse bedrijfstakken)
 • Gebruik van .... in de industrie
 • Transport (weg, rail, water)
 • Metallurgie (algemeen, elektrometallurgie, elektrochemie, poedermetallurgie, fysica en chemie van metalen, metallografie, kristallografie, chemische en fysische analyse, mechanische beproeving (destructief en non-destructief), warmtebehandeling en harden van staal)
 • Metallurgie ferro (ijzer- en staalsoorten en -legeringen, produktie ijzer en staal algemeen, ruwijzer, staal, cementeer- en kroezenstaal, pneumatische en Siemens-Martin methoden, elektromethoden, zuurstofmethoden, blokgieten en walserijtechniek, walserijprodukten, bedrijfsvoering, gebruik slak voor cement/meststof)
 • Metallurgie non-ferro (bereiding algemeen, specifiek koper, zink, tin, messing, brons, edelmetalen, wolfraam, titaan, zeldzame aarden)
 • Industrieovens, vuurvaste materialen
 • Ertsen en steenkool (geologie, mijnbouw, preparatie, concentratie, zuivering)
 • Brandstof (verbrandingtechniek, cokes en houtskool, steenkool, gas, aardolie en aardolieprodukten, energieopwekking)
 • Exacte wetenschap (wiskunde, natuurkunde, kinematica, mechanica, sterkteleer, toegepaste mechanica)
 • Industrie (algemeen, vakbonden, CAO's, OR, arbeidsomstandigheden (incl. beveiligingen), ontwikkeling in Nederland, Amerika, Belgie, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Hongarije, Italie, Oostenrijk, Zweden, Zwitserland, in de kunst)
 • Biografieen (ingenieurs, uitvinders, industrielen, wetenschappers)
 • Ambacht incl. kunstnijverheid
 • Machinist en ambachtsschool
 • Instructieboeken en manuals (motoren, plant)
 • Catalogi (gereedschappen en werktuigen, meetgereedschappen, Stokvis-programma, ijzer en staal in handelsvorm, MCB-programma, leidingen, appendages, pompen, pakkingen, normdelen, overige)
 • Technische "bijbels", tabellenboeken, formuleboeken
 • Technische encyclopedieen
 • Technische periodieken en tijdschriften
 • Industriele archeologie (vakkennis, gazeteers, sites, musea)
 • Techniek en wetenschap voor 1800 (geschiedenis van ...., hoogstandjes van ....)

De volledige catalogus is beschikbaar als een XLS-bestand (Microsoft)
en als een ODS-bestand (Open Office).

Complete catalogue of the collection of antiquarian technical books

Is arranged thematically, as follows:

 • Mechanical engineering (mechanical technology, engine design, draughting, mechanical components, gear wheels, tribology, control theory, pneumatics and hydraulics, choice of prime mover, energy distribution (in factories), belting systems, refrigerating machinery, pumps, blowers, cranes and hoisting equipment)
 • Production technology and methods (general metalworking, hot and cold forming, blacksmithing, (mechanical) forging, working of pipe and sheet (including mechanical presses), boiler and vessel making, riveting, steel construction, machinetools (history, metal, non-metal, tools and jigs), fitting & erecting, casting pattern making, moulding & casting, welding (general, electric, acetylene), brazing, soldering, surface cladding & treatment, measuring, mechanisation and automation, scientific shop management)
 • Thermodynamics (theory, indicators, dynamometers)
 • Steam (boilers and fittings, stationary steam engines, marine engines, turbines, models)
 • Combustion engines (general, gas, oil and petrol)
 • Electric engineering (general, electromagnetic machines (generators, motors, transformers), generation, distribution, application, installations for lighting and power (including lamps), low voltage systems and electronics, divers)
 • Ship building, marine engineering (construction, propulsion with steam engines, steam turbines, combustion engines, turbines)
 • Aircraft engineering (construction, piston engines, jet propulsion)
 • Civil engineering (general, building history, materials and their processing, reinforced concrete construction, steel construction, facades)
 • Hydraulic engineering (general, waterways, bridge, locks)
 • Chemistry and process technology (anorganic, organic, technological, recycling)
 • Foods and allied products including preparation (general, bread, chocolate, brewing, distillery, sugar, meat, salt, dairy products)
 • Knowledge of commodities (general and specific encyclopedias, domestic, water & sanitation, soap & laundry, glass, ceramics, colonial products, leather & shoes, paper & printing, rubber, locksmithing, textiles, paint & pigments, glues, medicine & dental technology, divers, recipes for various trades)
 • Use of .... in industry
 • Transport (road, rail, water)
 • Metallurgy (general, electrometallurgy, electrochemistry, powder metallurgy, physics and chemistry of metals, metallography, crystallography, analysis (chemical and physical), mechanical testing (destructive and non-destructive), heat treatment and hardening of steel)
 • Metallurgy ferrous (types of iron and steel, alloys, production of iron and steel in general, pig iron, steel, cementation and crucible steel, pneumatic and open hearth methods, electric furnaces, modern (oxygen) methods, ingot casting and rolling mill technology, rolled stock, plant organisation and management, usage of waste slag (cement/fertiliser))
 • Metallurgy non-ferrous (preparation general, specific copper, zinc, tin, brass, bronze, precious metals, tungsten, titanium, rare earths)
 • Industrial furnaces, kilns and ovens, refractories
 • Ores and coal (geology, mining, preparation, concentration, purifying)
 • Fuel (combustion technology, cokes and charcoal, coal, gas, mineral oil and derivatives, energy generation)
 • Exact science (mathematics, physics, kinematics, mechanics, stress theory, applied mechanics)
 • Industry (general, trade unions, working conditions and safety on the job, development in the Netherlands, America, Belgium, Germany, England, France, Hungary, Italy, Autriche, Sweden, Switzerland, in art)
 • Biographies (engineers, inventors, entrepreneurs, scientists)
 • Arts and crafts
 • Engine driver and mechanic
 • Instruction books and manuals (engines, plant)
 • Catalogues (tools and machinery, measuring tools, Stokvis-programme, iron and steel stock, MCB-programme, piping, fittings, pumps, packing, standardised parts, divers)
 • Technical "bibles", data books, formula books
 • Technical encyclopedias
 • Technical periodicals and journals
 • Industrial archaeology (theory, gazetteers, sites, museums)
 • Technology and science pre-1800 (history of ...., highlights of ....)

The complete catalogue is available as an XLS-file (Microsoft)
and as an ODS-file (Open Office).

   top
   startpagina / home page