dommekracht / jack

ARCHEOLOGISCHE PERS

EINDHOVEN - NEDERLAND

Uitgevers in oude techniek en werktuigbouw,
industriële geschiedenis en archeologie

Publishers in historical engineering and technology,
industrial archaeology and history
  Specialistische uitgaven: oude techniek

  Specialist publications: historical technology

Klein maar fijn

Wij zijn een kleinschalige sterk gespecialiseerde uitgeverij. Sinds 1981 maken wij publicaties over techniekgeschiedenis, technologie, industriele archeologie en historische ingenieurskunst. In den beginne werden deze publicaties in meestal kleine oplage in eigen beheer gedrukt en gebonden. Het laatste decennium zijn we geleidelijk overgestapt op digitale produkties op CD-ROM. Tegenwoordig worden onze publicaties als digitale bestanden verzonden. Zo heeft de computer de traditionele boekproduktie geheel verdrongen. En betaalt de klant niet langer absurd hoge verzendkosten.

Small is beautiful

We are a small highly specialized publishing house. Since 1981 we have been producing publications on historical engineering and technology, on industrial archeology and on industrial history. Initially these publications were in-house printed and bound, usually in small runs. During the last decade we have gradually switched to digital productions on CD-ROM. Nowadays our publications are sent out as digital files. So the computer has completely finished traditional book production. And the customer no longer pays absurdly high shipping costs.

Het fonds van onze uitgeverij omvat:

  • origineel werk van auteur Alex den Ouden (specialist oude techniek)
  • originele publicaties van andere auteurs op ons vakgebied
  • facsimile herdrukken van zeldzame contemporaine artikelen, teksten, boeken
  • bewerkte, vertaalde en/of geannoteerde heruitgaven van origineel bronmateriaal

Incidenteel maken wij publicaties in samenwerking met musea of instellingen.

De nadruk ligt op de volgende werkgebieden: industriegeschiedenis, documentatie van bedreigde technische en/of industriele bedrijven; werktuigbouwkunde; drijfkracht (stoom­machines en verbrandings­motoren); metallurgie; productietechniek en warenkennis; gereedschappen en werktuigen; staalconstructie. Onze publicaties zijn overwegend in het Nederlands of het Engels, enkele zijn in andere talen.


We produce four types of publications:

  • original work of author Alex den Ouden (specialist in historical technology)
  • original publications of other authors in our field
  • facsimile reprints of rare contemporary articles, texts, handbooks
  • edited, translated and / or annotated re-editions of original source material

We occasionally produce publications in cooperation with museums or institutions.

Our emphasis is on the following disciplines: industrial history, technical documentation of endangered engineering and/or industrial works; mechanical engineering; mechanical power generation (steam engines and combustion engines), metallurgy, production engineering and mechanical technology, handtools and machine tools, steel construction. Most of our publications are in Dutch or English, some in other languages.

publicaties van de ArcheologischePers
publications of the ArcheologischePers
publicaties van andere uitgevers
publications by other publishers
 

op klassieke manier gedrukt op papier / printed on paper in the classical way

traditionele boeken
traditional books
           
nieuwe teksten
new texts
bewerkte herdrukken
edited reprints
facsimile herdrukken
facsimile reprints
antiquarische handboeken
antiquarian textbooks
antiquarische boeken
antiquarian books
             

hedendaagse digitale bestand(en) / present-day digital file(s)

digitale publicaties
digital publications

Waar vind je ons?

Where to find us?


Alex den Ouden
Zeelsterstraat 147
NL-5652 EE Eindhoven
Nederland


tel +31-40 252 00 46

email alex@denouden.demon.nl

website http://www.archeologischepers.nlopen 7 dagen/days per week, van/from 10:00 - 20:00

klik om Google-maps te openen / click to open Google maps


   top